04 august 2013

Ponta&Băsescu au primit directivă de la Paris&BerlinLa sfârşitul lunii iulie, ministrul de externe al Germaniei (Guido Westerwelle) şi cel al Franţei (Laurent Fabius) au lansat o listă de propuneri privind "securitatea europeană", în întâmpinarea importantului Consiliu European (pe teme de securitate europeană) din luna decembrie 2013. Ele apar sub forma unei scrisori comune adresată Înaltului Reprezentant al UE pentru probleme de politică externă şi politica de securitate, Catherine Ashton. Partea cu propunerile propriu-zise a fost înaintată şi celorlalţi miniştri de externe din statele UE.

Despre propuneri s-au făcut diverse referiri în media, dar nu au fost publicate integral. Ca şi în cazul "Declaraţiei de la Mallorca", semnată cu câteva zile mai înainte de Grupul pentru Viitorul Europei (11 state UE), dar şi de alte cinci state UE, printre care şi România.

Propunerile sunt aproape radicale, forţând un pas decisiv către aşa-zisa "Armată Europeană" şi către subminarea NATO, dar şi către mult-discutata revizuire a tratatelor UE, prevăzută a avea loc după alegerile europarlamentare. În text apare adăugată, pe lângă expresia "clasică" folosită la întâlnirea Blair-Chirac de la Saint-Malo (din 1998), "capacitate de acțiune autonomă" (adică, în afara NATO), expresia "şi a unui proces de luare a deciziilor autonom" (faţă de NATO, şi de guvernele naţionale, desigur !). Mă întreb, în acest context, dacă amânarea revizuirii Constituţiei nu are şi scopul de a prinde în amendamentele de revizuire anumite chestiuni care ar decurge din revizuirea tratatelor UE. Desigur - în direcţia destatalizării.

*   *   *

Partea introductivă a scrisorii comune franco-germane (link):

"Stimată Doamnă Înalt Reprezentant,

În lumea de astăzi, aflată în schimbare, cu noi centre de putere și cu o creştere a amenințărilor de securitate asimetrice, cum ar fi securitatea cibernetică sau terorismul, Uniunea Europeană este chemată să-și asume o responsabilitate sporită pentru pacea și securitatea internațională, în scopul de a garanta siguranța cetățenilor săi și promovarea intereselor sale strategice și a valorilor.

Evoluțiile recente au arătat necesitatea unui angajament susținut și cuprinzător al UE în regiunile de interes special, cum ar fi regiunea Sahel, Cornul Africii sau Afganistan. Apreciem, de asemenea, implicarea dumneavoastră personală în finalizarea cu succes a unui acord privind Kosovo, unde UE ar putea prelua, în cele din urmă, responsabilități de securitate sporite.

Pe fondul restricțiilor financiare și cu un mediu de securitate mai dificil, în anii următori trebuie să examinăm cu atenție modul în care banii contribuabililor pot fi cel mai bine utilizaţi pentru satisfacerea nevoilor noastre de securitate. Trebuie să căutăm metode inovatoare pentru utilizarea resurselor noastre limitate, cu maximum de beneficii, consolidând în continuare Uniunea Europeană şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PSAC), ca un pilon fundamental al proiectului european.

Consiliul European din decembrie 2013 reprezintă o oportunitate majoră de a realiza acest lucru. Franța și Germania s-au angajat să facă din Consiliul European un succes, cu rezultate tangibile. În acest spirit, așteptăm cu nerăbdare reuniunile informale ale miniștrilor apărării și de externe de la începutul lunii septembrie, şi ar trebui să profităm pe deplin de toate reuniunile relevante din această toamnă, mai ales de ședința comună a miniștrilor de externe și ai apărării din noiembrie. Propriile rapoarte (privind PSAC și funcționarea SEAE) și Comunicarea Comisiei Europene privind Industriile și Piețele de Apărare va constitui baza pentru aceste discuții.

În plus, Franța și Germania ar dori să prezinte idei comune, care vor fi în continuare elaborate în următoarele săptămâni, pentru a contribui la discuția cu privire la orientarea viitoare a politicii de securitate și apărare a UE. Vă rugăm sa accesaţi documentul atașat, care prezintă punctul nostru de vedere cu privire la fiecare grup de măsuri din mandatul adoptat de Consiliul European în decembrie 2012. Considerăm toate cele trei grupuri de măsuri (eficacitatea, vizibilitatea și impactul PSAC, aspectele capabilităţii, pieţei și industriilor) a fi la fel de importante.

Franța și Germania sunt încrezătoare că deciziile îndrăznețe pe care Consiliul le va adopta în luna decembrie vor contribui la dezvoltarea în continuare a PSAC, ca un element esențial al abordării cuprinzătoare a UE faţă de provocările de securitate, și vor lansa un proces ghidat de obiective de viitor ambițioase, dar realiste.

Oferim exemplare ale acestei scrisori şi colegilor noștri."

*    *    *

Propunerile franco-germane (link):
23.07.2013

În vederea pregătirii Consiliului European pe probleme de Securitate și Apărare din decembrie, Franța și Germania înaintează următoarele propuneri:

Primul grup de măsuri: Sporirea eficienței, vizibilității și impactului PSAC

Consolidarea politicii UE de sprijinire a partenerilor
Angajamentul actual al UE în gestionarea crizelor arată că trebuie să identificăm metode și mijloace pentru a permite partenerilor și organizațiilor regionale prevenirea mai eficientă, gestionarea și/sau rezolvarea crizelor. În acest scop, propunem o inițiativă care vizează consolidarea structurilor din cadrul organizațiilor regionale și din țările partenere. Programele existente, cele bilaterale și cele realizate în comun, de formare și echipare, ar trebui să fie coordonate prin schimb de informații și prin stabilirea, de exemplu, a unui mecanism permanent de mediere la nivel european. Consiliul European ar trebui să discute inițiativa cu scopul de a identifica o zonă regională sau sectorială pentru implementarea sa, ca o chestiune de prioritate.

Finalizarea Strategiei de Securitate Maritimă a Uniunii Europene (EUMSS)
Strategia maritimă a UE este o parte integrantă din problematica mai amplă a securităţii și economiei UE și a statelor membre. Actualele și viitoarele riscuri perturbatoare din domeniul maritim necesită o strategie integrată, coerentă și trans-sectorial de securitate maritimă europeană, care să identifice interesele maritime strategice ale UE, să definească riscurile și amenințările și să prezinte reacţia UE care să protejeze interesele sale strategice. Consiliul European ar trebui să acorde prioritate acestei sarcini, în vederea dezvoltării unui implementări a sinergiilor organizaţionale ale EUMSS între politicile actuale ale UE, și profitând de instrumentele post-Lisabona.

Optimizarea condițiilor de desfășurare a Grupurilor Tactice de Luptă ale UE
Grupurile tactice de luptă ale UE pot juca un rol important în reacţia rapidă la crize a UE. În plus, ele contribuie la creșterea interoperabilității și a coeziunii politice dintre statele membre ale UE și rămâne un vehicul pentru transformarea forțelor armate ale statelor membre. Ținând cont de realitățile post-Lisabona, trebuie să îmbunătățim disponibilitatea, interoperabilitatea și eficacitatea operațională ale acestui instrument, în special prin dezvoltarea unei planificări avansate pe scenariile cele mai probabile în care ar putea fi necesară utilizarea unui grup tactic, pregătirea și exersarea GTL ale UE pentru cele mai vitale şi mai probabile misiuni. În acest sens, Consiliul European ar trebui să decidă adaptarea planificării tactice pentru a include întreaga gamă de misiuni de tip Petersberg. Aceasta ar trebui să includă o abordare mai flexibilă în cadrul actualului Nivel de Ambiție [Level of Ambition] prin, de exemplu, adăugarea de elemente de Training & Advisory [instruire şi consiliere], precum și luând în considerare opțiuni de finanțare comună. Abordarea integrată la nivel european a securităţii, a managementului securității frontierelor și a gestionării frontierelor este o problemă-cheie nu numai pentru securitatea regională, ci și pentru securitatea UE. Trebuie să asiguram o utilizare a instrumentelor UE mai bine coordonată, mai flexibilă și mai eficientă, spre a se consolida capabilităţile partenerilor de a asigura securitatea și gestionarea frontierelor (în special misiunile PSAC, Instrumentul pentru Stabilitate, FRONTEX, IEVP - Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat, FED - Fondul European pentru Dezvoltare).

Creșterea eficienței și a capacităţii de reacție a PSAC
UE trebuie să ofere un răspuns rapid și eficient la apariţia unei crize. În acest sens, trebuie să îmbunătățim planificarea, finanțarea, desfășurarea și gestionarea misiunilor civile și a operațiunilor [militare] PSAC. Procedurile financiare trebuie să fie adaptate pentru a spori capacitatea de reacție a PSAC și a facilita desfășurarea rapidă. Cei 27 au prezentat propuneri în acest sens; ar trebui să se urmărească, de asemenea, o coerență financiară mai mare a tuturor acțiunilor UE dintr-un anumit teatru, în scopul de a asigura o mai bună responsabilitate.

DDR (Dezarmare, Demobilizare și Reinserție)
Cu un număr tot mai mare de conflicte, dezarmarea, demobilizarea și reinserţia (DDR) sunt o parte esențială a gestionării crizelor. PSAC trebuie să se concentreze din ce în ce mai mult pe DDR în cadrul Comprehensive Approach [Abordării Cuprinzătoare] într-un mod mai sistematic. Prin urmare, ar trebui să se pregătească mai bine pentru colectarea, documentarea, controlul și eliminarea armelor portabile, munițiilor, explozibililor și armelor ușoare și grele, într-un cadru PSAC.

Al doilea grup de măsuri: Creșterea dezvoltării capabilităților militare

Creșterea transparenței și coerenței dezvoltării capabilităților și proceselor de planificare
Consiliul European ar trebui să confirme dorința statelor membre de a îmbunătăți schimbul de informații între ele cu privire la planificările lor de apărare. Mai mult decât atât, Consiliul European ar trebui să decidă, începând din 2014, îmbunătățirera cooperării în domeniul dezvoltării capabilităților între UE (CDM/CDP) și NATO (NDPP). Agenţia Europeană de Apărare ar trebui să joace un rol important în stimularea acestui proces.

Aplicarea și dezvoltarea Punerii în comun și Partajării [Pooling & Sharing] ca un instrument de dezvoltare multinațional al capabilității
Pe fondul constrângerilor bugetare, punerea în comun și partajarea capabilităților militare ale statelor membre este un instrument-cheie pentru asigurarea capacităţii de acțiune a Europei. Statele membre ar trebui să se angajeze să urmeze modele de succes ale cooperării, cum ar fi Comandamentul European de Transport Aerian (EATC). În acest sens, Consiliul European ar trebui să dea directiva strategică pentru capabilități militare adecvate care să facă faţă responsabilităților politicii de securitate a UE, inclusiv eventuale stimulente fiscale, cu accent pe elementele strategice, cum ar fi transportul strategic, realimentarea aer-aer, asigurarea urgențelor medicale, sau recunoașterea strategică, inclusiv sisteme de aeronave pilotate de la distanță (RPAS).

Conștientizarea situației tactico-strategice [Situational awareness] & capabilitatea de luare a deciziilor
Consiliul European ar trebui să reafirme scopul unei cuprinzătoare conștientizări a situației tactico-strategice și a unei capabilităţi de analiză, ca bază pentru o acţiune autonomă a UE şi a unui proces de luare a deciziilor autonom. În acest context, ar trebui să abordăm, de asemenea, problema capacităților de observare din spaţiu a Pământului, în scopul de a examina capabilitățile și structurile existente (inclusiv SATCEN al UE și structurile din cadrul SEAE) și recomandări cu privire la modul de a crește eficiența și sinergiile.

Securitatea cibernetică
Punerea în aplicare a Strategiei de securitate cibernetică a UE în domeniul PSAC necesită acțiuni concrete, atât din partea instituțiilor UE cât și a statelor membre. Avem nevoie urgent de dezvoltarea de opțiuni pentru o cooperare strânsă în materie de securitate cibernetică și apărare împotriva atacurilor cibernetice, inclusiv cu NATO, respectând pe deplin responsabilitățile statelor membre ale UE, în special cu privire la securitatea infrastructurii critice, în vederea modernizării capabilităților de securitate cibernetică ale UE și statelor membre.

SESAR
Este esențial ca statele membre să diminueze riscurile care decurg din punerea în aplicare a Single European Sky Traffic Management Research ["Cerul unic european"], SESAR, cât și să profite de oportunitățile pe care le oferă. AEA joacă un rol-cheie în acest sens, în special pentru a identifica impactul operațional și financiar al SESAR în domeniul aviației militare. Consiliul European ar trebui să salute activitatea deja realizată în cadrul AEA și să încurajeze statele membre și instituțiile europene să progreseze către introducerea în traficul aerian a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță [drone].

Al treilea grup de măsuri: Consolidarea industriei de apărare din Europa

Consolidarea Pieței Interne de Apărare
Securitatea și apărarea europeană necesită o bază industrială și tehnologică a apărării în bună stare. Prin urmare, Consiliul European ar trebui să sublinieze importanța industriei europene de apărare, care ar trebui să se dezvolte în continuare în cadrul pieței interne europene de apărare, bazată pe competitivitate, inclusiv pe spiritul antreprenorial privat. În același timp, după cum a subliniat scrisoarea de intenţii care a fost transmisă în luna aprilie 2013 instituțiilor europene de către Președinția suedeză, este de o importanță strategică sublinierea caracterului distinctiv și a specificităţii pieței apărării. Aceste particularități se bazează pe necesitatea de a asigura securitatea aprovizionării, utilizarea autonomă, adaptarea și reactivitatea în operațiuni. Consiliul European ar trebui să confirme scopul sporirii accesului la piața deschisă. Cerem Comisiei să afirme implementarea și aplicarea Directivelor Apărării, și în special să renunțe la practica de compensații [offset] în cadrul UE. Ținând seama de poziţia din scrisoarea de intenții, Consiliul European ar trebui să reafirme importanța unei EDTIB [European Defence Technological and Industrial Base] puternice și competitive, în beneficiul securităţii Europei ca furnizor de securitate extern.

Standardizare și Certificare
Lecțiile învățate în urma misiunilor recente PSAC evidențiază cerința urgentă de standardizare si certificare pentru interoperabilitatea Forțelor Armate. Chestiunea este la fel de importantă pentru creșterea competitivității industriei europene de apărare. AEA și Comisia ar trebui să fie însărcinate să elaboreze o foaie de parcurs pentru elaborarea de standarde industriale de apărare, pe baza lucrărilor pregătitoare efectuate de AEA. Măsurile industriale/pentru sprijinirea IMM-urilor industriei europene de apărare joacă un rol important în inovare și în ocuparea forței de muncă în Europa. Prin urmare, Consiliul European ar trebui să încurajeze intenția Comisiei de a stimula dezvoltarea lanțurilor valorice din industria de apărare și de a oferi informații mai detaliate cu privire la programele destinate sprijinirii IMM-urilor. Consiliul European ar trebui să solicite în plus Comisiei să prezinte propuneri concrete cu privire la modul de promovare a rețelelor regionale și a grupurilor strategice, în conformitate cu o abordare orientată către piață, bazată pe competitivitate, precum și propuneri, inclusiv opțiuni financiare de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea de tehnologii cu dublă utilizare.

Sinergii sporite ale Cercetării şi Dezvoltării civile şi militare
Potențialul sinergiilor civil-militare - cel mai mare se află în cercetarea civilă și militară finanțată din fonduri publice, în special pentru așa-numitele "Tehnologii generice esențiale" - nu este încă pe deplin realizat. Comisia și AEA ar trebui să fie însărcinate să lucreze la găsirea de soluții împreună cu instituțiile din industrie și cercetare, pentru a crea un cadru european care să permită și să îmbunătățească utilizarea reciprocă a rezultatelor cercetării civile și militare pentru aplicații cu dublă utilizare. Consiliul European ar trebui să solicite Comisiei Europene să facă propuneri periodice în colaborare cu AEA, pentru identificarea resurselor financiare ale UE care ar putea contribui la tehnologii cu dublă utilizare.

3 comentarii :

Riddick spunea...

23.07.2013

With a view to preparing the European Council on Security and Defence in December, France and Germany put forward the following proposals:

Cluster 1: Increase the effectiveness, visibility and impact of CSDP

Enhancing EU policy to support partners
The EU’s current engagement in crisis management shows that we need to identify ways and means to enable regional partners and organisations to more effectively prevent, manage and/or resolve crises. To this end, we propo se an initiative that aims at strengthening structures in regional organisations and partner countries. Existing bilateral and jointly conducted training and equipment programs should be coordinated through information exchange and the establishment of e.g. a permanent EU clearinghouse mechanism. The European Council should discuss the initiative with the aim of identifying a regional or sectorial area for its implementation a s a matter of priority.

Finalizing the EU Maritime security strategy (EUMSS)
The EU maritime strategy is an integral part of the overall EU and Member States security and economy. The current and emerging disruptive th reat within the maritime domain requires an integrated, coherent and cross-sector European maritime security strategy that identifies the EU's strategic maritime interests, defines risks and threats and outlines the EU's response to safeguard its strategic interests. The European Council should give priority to this task, with a view to the development of a EUMSS implementation planorganising synergies between EU policies at stake and taking advantage of post-Lisbon tools.

Optimizing the conditions for deployment of the EU Battlegroups
EU Battlegroups can play an important role in the EU's rapid crisis response. Furthermore, they contribute to increasing interoperability and political cohesion among EU Member States and remain a vehicle for the transformation of the Member States' armed forces. Taking into account the post-Lisbon realities, we need to improve the readiness, interoperability and operational effectiveness of this instrument, notably by developing advanced planning on the most likely scenarios in which the use of a Battlegroup could be required, preparing and exercising the EU BGs for the most vital and most likely missions. In this regard, the European Council should decide to adapt the Battlegroup planning to include the full range of the Petersberg tasks. This should include a more flexible approach within the existing Level of Ambition by, for example, adding elements for Training & Advisory as well as considering options for common funding. European integrated approach for security and border management Security and border management is a key issue not only for regional security, but also for EU’s security. We need to ensure a better coordinat ed, more flexible and efficient use of EU instruments (notably CSDP missions, Instrument for Stability, FRONTEX, ENPI, EDF) to strengthen partners’ capabilities to deal with security and border management.

Increasing efficiency and responsiveness of CSDP
The EU must provide a timely and effective response to a crisis. In this regard, we need to improve the planning, financing, conduct and management of civilian CSDP missions and operations. The financial procedures have to be adapted to increase responsiveness of CSDP and facilitate rapid deployment. The 27 have tabled proposals in this regard; greater financial coherence of all EU action in a given theater should also be pursued in order to provide better accountability.

DDR (Disarmament, Demobilisation and Reinsertion)
In a growing number of conflicts, disarmament, demobilisation and reinsertion (DDR) are a crucial part of crisis management. CSDP needs to in creasingly focus on DDR within the framework of the Comprehensive Approach in a more systematic manner. We should therefore better prepare for the collection, documentation, control and disposal of small arms, ammunition, explosives and light and heavy weapons within a CSDP framework.

Riddick spunea...

Cluster 2: Increase the Development of Military Capabilities

Increased Transparency and Coherence of Capability Development and Planning Processes
The European Council should confirm the willingness of the Member States to improve information sharing among them on their defence planning. Moreover, the European Council should decide, starting from 2014, to improve cooperation in the field of capability development between the EU (CDM/CDP) and NATO (NDPP). The European DefenceAgency should play an important role fostering this process.

Applying and developing Pooling & Sharing as an instrument of multinational capability development
Against the backdrop of budgetary constraints, Pooling & Sharing of military capabilities of Member States is a key instrument to secure Europe's ability to act. Member States should commit themselves to building on successful models of cooperation, such as the European Air Transport Command (EATC). In this vein, the Eur opean Council should give strategic direction for adequate military capabilities to address the EU's security policy responsibilities, including possible fiscal incenti ves, with emphasis on strategic enablers, such as strategic transport, air-to air-refuelling, medical emergency provision, or strategic reconnaissance, including remotely piloted aircraft systems (RPAS).

Situational Awareness & decision making capability
The European Council should reaffirm the aim of a comprehensive situational awareness & analysis capability as a basis for autonomous EU decision-making and action. In this context, we should also address the question of space-based Earth observation capabilities in order to review existing capabilities and structures (including the EU SATCEN and the structures within the EEAS) and recommendations on how to increase efficiency and synergies.

Cyber Security
Implementation of the EU-Cyber Security Strategy in the area of CSDP requires concrete action from both EU-institutions and Member States. We urgently need to develop options for close cooperation in the fields of cyber security and cyber defence, including with NATO, while fully respecting the responsibilities of the EU Member States, in particular concerning the security of critical infrastructure, with a view to upgrading EU and Member States cyber security capabilities.

SESAR
It is crucial for Member States to both mitigate risks resulting from implementation of the Single European Sky Air Traffic Management Research, SESAR, and seize the opportunities it offers. EDA plays a key role in this respect, especially for identifying operational and financial impact of SESAR on military aviation. The European Council should welcome the work already achieved in the framework of the EDA and encourage Member States and European institutions to progress towards the air traffic insertion of remotely piloted aircraft systems.

Riddick spunea...

Cluster 3: Strengthen Europe's Defence Industry

Strengthening the Internal Defence Market
European security and defence requires a sound Defence Industrial and Technological Base. The European Council should therefore stress the importance of the European defence industry, which should further develop within the internal European Defence market, based on competitive, including private entrepreneurship. At the same time, as underlined by the LoI paper, which was conveyed in April 2013 to the institutions by the Swedish Presidency, it is of strategic importance to underline the distinctive character and specificity of the defence market. Those specificities are based on the necessity to assure security of supply, use autonomy, adaptation and reactivity in operations. The European Council should confirm the aim of increasing open market access. We urge the Commission to assert the implementation and application of the Defence Directives, and in particular to abandon the practice of offsets within the EU. Taking stock of the Letter of Intent position the European Council should reaffirm the importance of a strong and competitive EDTIB, which benefits the security of Europe as an external security provider.

Standardisation and Certification
Lessons learned from recent CSDP missions highlight the urgent requirement of standardisation and certification for the interoperability of the Armed Forces. The question is equally important for increasing the competitiveness of the European defence industry. EDA and the Commission should be tasked to develop a roadmap for the development of defence industrial standards on the basis of the preparatory work conducted by the EDA. Industrial Measures / Supporting SMEs The European defence industry plays an important role for innovation and employment in Europe. The European Council should therefore encourage the Commission’s intention to foster the development of value chains in the defence industry and to provide more detailed information on programs aimed at supporting SMEs. The European Council should furthermore request the Commission to submit concre te proposals on how to promote regional networks and strategic clusters in line with a market-driven, competitive-based approach, as well as proposals including financial options on supporting SMEs in developing dual use technologies.

Increased synergies of Civilian and Military Research & Development
The potential of civil-military synergies – the greatest of which lies in publicly funded civil and military research, particularly for so called “Key Enabling Technologies” – is not yet fully realised. The Commission and EDA should be tasked to work on solutions with industry and research institutions to set up a European framework allowing and improving the mutual use of civilian and military research results for dual use applications. The European Council should request the European Commission to make time ly proposals in liaison with the EDA to identify the EU financial resources that could contribute to dual-use technologies.


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

- Dacă, la câțiva ani după aderare, va veni un guvern cu largă susținere electorală și va spune "vrem să ieșim din UE", va mai fi posibil acest lucru?
- Nu. N-avem încotro. Avem oare altă soluție pentru România? Ce să facem, să ne apropiem de zonele arabe, să devenim fundamentaliști islamici? Să ne slavizăm sub umbrela lui Putin și a Kremlinului? Ce să facem? Avem alt scenariu? Eu cred că nu. Vad UE ca pe o locomotivă ce se va atașa la trenul numit România, care acum merge prea încet, gâfâind. O locomotivă care va trage România din trecut și o va aduce în contemporaneitate. De aceea, să primim Noul An cu speranță și încredere, cu un oarecare fatalism gen "asta e, nu mai putem schimba nimic", și să scoatem din 2006 tot ce are el mai bun pentru fiecare dintre noi.


Postări populare (nu P.P.E. !):